I. INFORMACJE O SOŁECTWIE i GRUPIE ODNOWY WSI

Lokalizacja
Status grupy
* Sformalizowana Grupa odnowy wsi to organizacja pozarządowa spełniająca następujące warunki: (to jest tylko informacja bez wyboru itp.)
a) posiada osobowość prawną, nr KRS i funkcjonuje jako stowarzyszenie,
b) nazwa organizacji zawiera nazwę sołectwa lub nawiązuje do nazwy sołectwa np. „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa …” „Towarzystwo miłośników wsi …” itp.,
c) jednym z głównych celów statutowych organizacji jest odnowa i rozwój wsi,
d) opcjonalnie w statucie stowarzyszenia powinien znajdować się zapis, że „Odnowę i rozwój wsi stowarzyszenie realizuje poprzez tworzenie grupy odnowy wsi” lub „Stowarzyszenie stanowi Grupę odnowy wsi sołectwa...”,
e) uchwała zebrania wiejskiego powinna wskazywać stowarzyszenie jako grupę odnowy wsi.
Dane
Czy sołectwo posiada aktualną sołecką strategię rozwoju?
Czy sołectwo posiada sołecką strategię rozwoju wypracowaną na warsztatach z udziałem moderatora/moderatorów odnowy wsi?
Czy sołecka strategia rozwoju wypracowana z udziałem moderatorów odnowy wsi została przyjęta przez zebranie wiejskie?
Czy sołecka strategia rozwoju wypracowana z udziałem moderatorów odnowy wsi została przyjęta przez radę gminy?
Organizacje pozarządowe działające w sołectwie (podaj nazwę)
Zespoły folklorystyczne, orkiestry, chóry, itp. (podaj nazwę jeżeli działają w sołectwie)

II. SAMOOCENA DZIAŁALNOŚCI GRUPY ODNOWY WSI

Odnową wsi w sołectwie kieruje
Zakres działań grupy odnowy wsi w sołectwie w 2020 r.
Wsparcie ze strony gminy było
W porównaniu do roku 2019 wsparcie gminy
Wieś należy do miejscowości o aktywności
Główne, wyróżniające się przedsięwzięcie (jedno) cyklicznie organizowane przez grupę odnowy wsi w sołectwie
Zasięg
Na realizację jakiego projektu grupa odnowy wsi planuje pozyskać środki zewnętrzne w 2021 roku?
Uwagi / propozycje lidera grupy odnowy wsi