I. INFORMACJE O SOŁECTWIE i GRUPIE ODNOWY WSI / MIEJSCOWOŚCI

Lokalizacja

Status grupy

* Sformalizowana Grupa odnowy wsi / miejscowości to organizacja pozarządowa spełniająca następujące warunki: (to jest tylko informacja bez wyboru itp.)
a) posiada osobowość prawną, nr KRS i funkcjonuje jako stowarzyszenie,
b) nazwa organizacji zawiera nazwę sołectwa / miejscowości lub nawiązuje do nazwy sołectwa / miejscowości np. „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa …” „Towarzystwo miłośników miejscowości …” itp.,
c) jednym z głównych celów statutowych organizacji jest odnowa i rozwój wsi / miejscowości,
d) opcjonalnie w statucie stowarzyszenia powinien znajdować się zapis, że „Odnowę i rozwój wsi / miejscowości stowarzyszenie realizuje poprzez tworzenie grupy odnowy wsi / miejscowości” lub „Stowarzyszenie stanowi Grupę odnowy wsi sołectwa...”,
e) uchwała zebrania jednostki samorządu pomocniczego gminy powinna wskazywać stowarzyszenie jako grupę odnowy wsi / miejscowości.

Dane

Czy sołectwo / miejscowość posiada aktualną strategię rozwoju?

Czy sołectwo / miejscowość posiada strategię rozwoju wypracowaną na warsztatach z udziałem moderatora/moderatorów odnowy wsi?

Czy strategia rozwoju wypracowana z udziałem moderatorów odnowy wsi została przyjęta przez zebranie jednostki samorządu pomocniczego gminy?

Czy strategia rozwoju wypracowana z udziałem moderatorów odnowy wsi została przyjęta przez radę gminy / miasta?

Organizacje pozarządowe działające w sołectwie / miejscowości (podaj nazwę)

Zespoły folklorystyczne, orkiestry, chóry, itp. (podaj nazwę jeżeli działają w sołectwie / miejscowości)

II. SAMOOCENA DZIAŁALNOŚCI GRUPY ODNOWY WSI / MIEJSCOWOŚCI

Odnową wsi w sołectwie kieruje (wypełniają tylko sołectwa)

Zakres działań grupy odnowy wsi / miejscowości w 2023 r.

Wsparcie ze strony gminy było

W porównaniu do roku 2022 wsparcie gminy

Uczestnik należy do miejscowości o aktywności

Główne, wyróżniające się przedsięwzięcie (jedno) cyklicznie organizowane w sołectwie / miejscowości

Zasięg

Na realizację jakiego projektu grupa odnowy wsi / miejscowości planuje pozyskać środki zewnętrzne w 2024 roku?

Uwagi / propozycje lidera grupy odnowy wsi / miejscowości